Follow by Email

Friday, April 4, 2014

Turkey Minister of Justice:"Constitutional Court has crossed a line with its decision unblocking Twitter.


Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde tekrar seçilen, Yenifakılı ve Boğazlıyan ilçelerinde ilk kez göreve gelen belediye başkanlarını ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyen Bakan Bozdağ, Şefaatli ilçesinde gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bozdağ, Ergenekon davası ile ilgili gerekçeli kararın yazılması konusunda "Bu gerekçeli karar fevkalade uzun bir karar. Türk adli tarihi içerisinde bu kadar uzun gerekçeli bir karar var mı bilmiyorum. Herhalde yoktur, bir ilk karar böyle. Önemli olan, sonunda da yazılmış olmasıdır. Geç de olsa karar yazılmış olması onun olumlu bir yönüdür. Ama bu kararın tebliğinden sonra haklarında hüküm verilenler kararın temyiz dilekçelerini ne kadar sürede yazacaklar, kararı ne kadar sürede okuyup analiz edebilecekler. İşin doğrusu onu merak ediyorum. Çünkü 17 bin civarında bir sayfanın okunması satır, satır ayrıntılarının göz önüne alınması ve oradan bir netice çıkarılması elbette çok zaman alacaktır. Yargıtay aşaması da zaman alacaktır. Bu gerekçeli karar benim gördüğüm kadarıyla temyize başvurması süresinin uzayacağını, temyiz incelemesinin de uzunca bir zaman alacağının habercisi gibi duruyor. Ben işin doğrusu kast arama niyetinde değilim"diye konuştu.
"SİYASİ YÖNÜYLE AĞIR BASAN BİR KARARDIR"
Anayasa Mahkemesi’nin kararının bağlayıcı bir karar olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Bozdağ, "Elbette uyulması ve uygulanması gerekiyor. Ama bu karar hukuki yönünden ziyade siyasi yönüyle de ağır basan bir karardır. Zira hukuken sakat bir karar. Anayasamızda bireysel başvuru hakkı tanındı. Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş ve yargılama usulleri hakkında kanunda bireysel başvuru hakkının hangi hallerde kullanılacağı açıkça yazıldı. Onlardan bir tanesi, kişiler eğer haklarının ihlal edildiğini düşünüyorlarsa, yargıya müracaat edecekler. Yargı yollarının tüketilmesinden sonra bireysel başvuru yoluyla Anaya Mahkemesi’ne gidecekler" dedi.
"YARGI YOLUNU TÜKETMEDEN DOĞRUDAN BAŞVURMA HAKKI YOKTUR"
Bozdağ, Anayasa Mahkemesi’nin Twitter konusunda verdiği kararın yanlış olduğunu düşündüğünü söyledi. Bozdağ, "Twitter ile ilgili karara baktığınız zaman, bireysel başvuru hakkını kullananların yargı yoluna başvurmadıkları, doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne başvurdukları gözüküyor. Anaya Mahkemesi’ne yargı yollarını tüketmeden doğrudan başvurma hakkı yoktur. Anayasa Mahkemesi ön inceleme sırasında bu başvuruyu kabul edilmezlik nedeni ile daha işin başında reddetmesi gerekirken, maalesef bunun usulen kabul edilebilirliğine karar vermiştir. Bu büyük bir yanlıştır. Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir yetkisi yoktur. Bir defa usulden reddi gerekirken, işi usulden kabul edip, esasa girmesi Anayasa Mahkemesi’nin yorum yoluyla kendisine yetki alanı açmasıdır. Yeni alanlar açmasıdır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NİN BÖYLE BİR YETKİSİ YOKTUR"
Bu kararı olumlu karşılayanların, belki bu işin hukuki garabetini belki bilmediğini de belirten Bozdağ, "Ben beklerdim ki bu kararın içerisinde Twitter’in Türk mahkemesi kararlarını yok sayan yaklaşımına dair de bir değerlendirme yapsın. Almanya’nın, Amerika’nın, Fransa’nın kararlarını Twitter aynen uygularken, Türkiye mahkemelerinin kararlarını uygulamaması üzerinde de Anayasa Mahkemesi’nin durması lazımdı. Twitter bundan sonra niye uygulasın ? Nasıl olsa, Anayasa Mahkemesi var. Türk mahkemesinin kararı üzerine Twitter’in yapmadığı uygulamayı adeta himaye eden bir karar ortaya çıkmıştır. Bu yönüyle de bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ayrıca İdare Mahkemesi’nde görülen bir dava var. O davaya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilmiş Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla, idare mahkemesinde görülen bir davayı esastan çözmüştür. Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir yetkisi de yoktur. Anayasa Mahkemesi Yargıtay’ın üzerinde bir temyiz mahkemesi olmadığı gibi Danıştay üzerinde bir temyiz mahkemesi olmadığı gibi, ilk derece mahkemeler üzerinde de bir temyiz mahkemesi değildir. Ancak Anayasa Mahkemesi son zamanlarda verdiği kararlara Yargıtay’ın ve Danıştay’ın üzerinde, hatta ilk derece mahkemelerin üzerinde bir temyiz mahkemesi pozisyonuna doğru ilerlemektedir. Bu, Türkiye için doğru bir ilerleyiş değildir. Maalesef Anayasa Mahkemesi Twitter ile ilgili verdiği kararda kanunun tanıdığı usule uymamış ve çizilen sınırları aşmıştır" dedi.

(bingTranslator):"
Justice Minister Bekir bozdag, the Constitutional Court's decision was wrong about Twitter, said: "the Constitutional Court has the right to apply directly to resolve the judicial ways. Unfortunately, the decision of the Constitutional Court of Twitter-related law has exceeded the bounds of the drawn second match and he knows it, "he said. Bozdag, Ergenekon trial reasoned decision after the notification of this decision is concerned, "about how long they're going to allow provision of decision appeal filed, the decision will be able to read and analyze how much time. As a matter of fact, I worry about him, "he koınuştu.
Yozgat Şefaatli district again for the first time in the task selected, Yenifakılı Boğazlıyan townships and visit mayors from positions Overlooking wishing success to the Bava, answered questions from journalists in Şefaatli. Reasoned decision related to the Ergenekon case, writing "it's reasoned decision a decision remarkable for a long Turkish judicial history in this long, I don't know that there's a reasoned decision. I guess there is a first decision. It is important that, in the end is that it is written in. Too late to be a positive aspect of his written decision. But after the notification of this decision, about how long they're going to allow provision of decision appeal filed, the decision will be able to read and analyze how much time. As a matter of fact, I worry about him. Because the reading of the line, of a row of 17 thousand details, and from there to consider removing a sequel, of course, will take time. The Supreme Court of that will take time. To my knowledge this reasoned decision, appeals can also refer to the appeal period would receive a long time variations will increase the Herald seems to endorse. I mean, I do not intend to call, as a matter of fact, "he said.

"A DECISION ON THE POLITICAL ASPECTS OF THE PREDOMINANT"

The Constitutional Court's decision is a binding decision, representing the Minister of Justice is, of course, have to be complied with and implemented, ". But this decision is a legal rather than political aspects of heavy in terms of decision. Because a decision legally crippled. Constitution the right to individual application. Then add the Organization and proceedings of the Constitutional Court of law, the right to individual application which is to be used when explicitly written. One of them, people think they're going to apply to the judiciary, if rights had been violated. Judgment of the Court of individual application will go through after the ton "Mother," he said.

"THERE IS NO RIGHT TO APPLY DIRECTLY TO THE JUDICIAL PATH NOT CONSUMED"

Beale, the Constitutional Court's decision is wrong, you're thinking about Twitter, he said. When you look at the "Twitter-related decision, the right to individual application users have applied to the Constitutional Court the judicial path, başvurmadıkları, directly. The right to apply directly to the Court of the judiciary without running out of ways to mother. The Constitutional Court during the preliminary investigation due to this reference at the beginning of the refusal to work than the supposed inadmissibility, unfortunately, it has decided to accept a mere formality. This is a big mistake. There is no such a jurisdiction of the Constitutional Court. Once the weight denial, it goes into the merits of the Constitutional Court to accept his authority through the comment field. Opens new fields. This is not an acceptable situation, "he said.


"THERE IS NO SUCH A JURISDICTION OF THE CONSTITUTIONAL COURT"

This decision is a positive karşılayanların, maybe this, maybe you didn't know that the legal garabetini and I would expect that in this decision, "Twitter's approach ignores the decisions of the Turkish Court also do an evaluation. Germany, America, France when implementing the decisions of the courts to enforce their decisions, just like Twitter, the Constitutional Court of Turkey on the need to stop. Twitter then why are you female? Anyhow, the Constitutional Court, upon the decision of the Turkish Court of Twitter's do not have the application that has emerged almost a protectorate. In this aspect, I think that this decision is wrong, too. In addition, the Administrative Court of a lawsuit in a case that has been decided for the execution have the Constitutional Court's decision, the Administrative Court in a case that has resolved the work. The Constitutional Court has no such authority. The Constitutional Court of the Supreme Court is not a Court of appeals on the State Council, such as the one on the Court of appeals, a Court of appeal on the courts of first instance. However, the Constitutional Court of the Supreme Court's recent decisions on the courts of first instance and the Court of appeal, even to the position. This is not a true progression for the Turkey. Unfortunately, the decision of the Constitutional Court of Twitter-related law has exceeded the bounds of the drawn second match and he knows it, "he said


#Japan to the International Court of Justice #SaveTheWhales!!

(bingTranslator)
"towards the end of fishing in the whale?

The Japan to the International Court of Justice

Surprisingly the Japanese Fisheries Agency announced on April 3, 2014 that it renounced its campaign of fishing in Antarctica!

An earthquake in the country of the rising sun or whale meat is highly appreciated.

The decision of the ICC has thus had more weight than the moratorium on whale hunting stop.

a conflict that lasts and a hijacked moratorium

Since 1986 a moratorium did entitle the whaling for scientific purposes, the Japan was then plunged into the legal breach wielding a nickname research program: Jarpa I then Jarpa II.

It is also in this regard that the Australia had seized the CJI to compel Japan to cease its activities.
It would be more than 10,000 whales, which would have been driven to almost 22 years...

It is however a battle won but hostilities remain open because the Japan has stated that it will continue - through the Japanese Fisheries Agency - to hunt whales in the North Pacific.

Still bet that the NGO Australian Sea Shepherd would continue to oppose. NGOs who also lost a boat in Antarctic when as a Japanese ship deliberately put the cap on a ship sea shepherd to harpoon it...

An Ocean of question

Today, one wonders how the Japan could for nearly 30 years hunt with impunity the whale without that anyone find anything was wrong.

How can the man chaser as exceptional as the whale marine mamiphere? Both engage in the consumption of dogs cats and hamsters, dolphins and storks...

Can how human beings also polished, civilized and sensitive such as the Japanese prove to be as cruel and greedy?

Why this fishery is unbearable?

Everything simply because the fishermen first harponnent small, the mother completely lost will remain until the end to try to protect its offspring, our sailors Japanese dezinguent an entire family with a logic of destruction that scares...

as Einstein said
"Two things are infinite: the universe and human stupidity." But in relation to the universe, I did not yet acquired the certainty."" 

"vers la fin de la pêche a la Baleine ?
Le Japon face à la Cour de Justice Internationale
Fait étonnant l’agence des pêches japonaises a annoncé le 3 avril 2014 qu’elle renonçait à sa campagne de pêche dans l’Antarctique!
Un séisme au pays du soleil levant ou la chair de baleine est très appréciée.
La décision de la CJI aura donc eu plus de poids que le moratoire sur l’arrêt de la chasse à la baleine.
un conflit qui dure et un moratoire détourné
Depuis 1986 un moratoire n’autorisait la chasse à la baleine qu’à des fins scientifiques, le Japon avait alors plongé dans la brèche juridique en brandissant un pseudo programme de recherche : Jarpa I puis Jarpa II.
C’est d’ailleurs à ce titre que l’Australie avait saisi la CJI afin de contraindre le Japon à cesser ses activités.
Ce serait plus de 10 000 baleines qui auraient été chassées en près de 22 ans…
C’est cependant une bataille de gagnée mais les hostilités restent ouvertes car le Japon a déclaré qu’il continuera – via l’agence des pêches japonaises – à chasser la baleine dans le Pacifique Nord.
Reste à parier que l’ONG australienne Sea Sheperd continuera de s’opposer. ONG qui a d’ailleurs perdu un bateau en antarctique lorsque qu’un navire japonais mis délibérément le cap sur un navire sea Sheperd afin de le harponner…
Un Ocean de question
On se demande aujourd’hui comment le Japon a pu pendant près de 30 annees chasser impunement la Baleine sans que quiconque n’y trouve rien a redire.
Comment l’homme peut chaser un mamiphère marin aussi exceptionnel que la Baleine? Autant se lancer dans la consommation de chiens de chats et de hamsters, de dauphins et de cigognes…
Comment des êtres aussi polis, civilisés et sensibles tel que les Japonais peuvent-ils se révéler aussi cruels et avides?
Pourquoi cette pêche est insupportable?
Tout simplement parce que les pêcheurs harponnent en premier les petits, la mère complètement perdue restera jusqu’à la fin pour essayer de protéger sa progéniture, ainsi nos marins japonnais dezinguent toute une famille avec une logique de destruction qui fait peur…
comme disait Einstein
"Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude absolue."